2

University Topper List

Year of Passing Name of the Student
2007-2010 1) Prasad Dalvi
2) Alok Mandal
2008-2011 1) Asha Dahibhate
2) Sanbir Singh Aneja
2009-2012 1) Chandan Kumar
2) Shekhar Mete
2010- 2013 1) Ashwini Magar
2) Tejas Bhide
2011-2014 1) Sumeet Venkatachalam
2) Amod Sane
2012- 2015 1) Vikrant Lomate
2013- 2016 1) Shrikant Kemse
2) Rahul Thakur
2014-2017 1) Rushikesh Karale
2) Shreya Waghmare
2015-2018 1) Akshay Gawali
2) Swapnil Tupe
2016-2019 1) Sahil Humbre
2) Soham Dhapte
2017- 2020 1) Mayur Kulkarni
2) Amit Choudhari